ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Youth Renewal - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Youth Renewal Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginseng and Soapberry with Advanced Youth Renewal that stregthen new-grown hair to be naturally dark and help reduce hairfall. Renewing youth and shiny dark hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Anti-Dandruff - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Anti-Dandruff Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginger and Tiliacora Triandra with Advanced Scalp Therapy that nourish scalp and anti dandruff. For a soft, healthy hair and scalp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Anti-Dandruff - 330ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Anti-Dandruff Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginger and Tiliacora Triandra with Advanced Scalp Therapy that nourish scalp and anti dandruff. For a soft, healthy hair and scalp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Anti-Dandruff - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Anti-Dandruff Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginger and Tiliacora Triandra with Advanced Scalp Therapy that nourish scalp and anti dandruff. For a soft, healthy hair and scalp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Anti-Dandruff - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Anti-Dandruff Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginger and Tiliacora Triandra with Advanced Scalp Therapy that nourish scalp and anti dandruff. For a soft, healthy hair and scalp.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Damage Repair - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Damage Repair Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Tumeric and Olive Oil with Advanced Damage Repair that restore damaged, dull, weaken hair. Rejuvenating your healthy, soft hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Damage Repair - 330ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Damage Repair Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Tumeric and Olive Oil with Advanced Damage Repair that restore damaged, dull, weaken hair. Rejuvenating your healthy, soft hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Damage Repair - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Damage Repair Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Tumeric and Olive Oil with Advanced Damage Repair that restore damaged, dull, weaken hair. Rejuvenating your healthy, soft hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Damage Repair - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Sunsilk Shampoo Herbal Fusion Damage Repair Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Tumeric and Olive Oil with Advanced Damage Repair that restore damaged, dull, weaken hair. Rejuvenating your healthy, soft hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Head & Shoulder Shampoo Smooth & Silky - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

- 24 hour frizz control for smooth, beautiful-looking hair - Up to 100% dandruff free*. (*visible flakes only, with regular use) - Gentle pH balanced formula for everyday use, even on color treated hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Head & Shoulder Shampoo Clean & Balance - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

The performance of 3 Action Formula or 3 performance to clean the hair. And the scalp that can help cleanse and protect the scalp clean without unpleasant things every time you wash the hair is finished.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Head & Shoulder Shampoo Cool Menthol - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

With a shot of tingly menthol for revitalising freshness- Leaves hair up to 100% dandruff free (visible flakes only, with regular use).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Bouncy - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Brightening - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Bodyscience Cleansing & Nourishing - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Tresemme Shampoo Tresplextm Regeneration - 250ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 14,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

With Tresplextm Repair Technology, Tresplextm Generation Shampoo deeply cleanses and penetrates hair strands to restructure and protect hair fiber, for 10X stronger and regenerated hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Feather Black & shine shampoo 340ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Intense Repair 1 minute Super Conditioner - 70ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Breere 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Fruity 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Exotic 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ellips Dry Shampoo For all hair types #Blossom 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Tresemme Instant Recovery Mask Split Recovery 180ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Aromatic Orchid - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Rose & Milky White - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Body Wash Refreshing Daisy Fresh - 650ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔