ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Garnier Bi-Dose Aloe Vera Jelly Mask 1's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,800

Apply the mask in a thin and even layer on cleansed face. Leave it for 15 mins until the mask has completely dried, then slowly peel the mask off starting from the bottom of your face. Rinse your face with warm water to remove any residue.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Complete Yuzu Peel Off Mask 1's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,800

Apply the mask in a thin and even layer on cleansed face. Leave it for 15 mins until the mask has completely dried, then slowly peel the mask off starting from the bottom of your face. Rinse your face with warm water to remove any residue.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Ageless White Anti-Aging + Whitening Night Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Yuzu Vitamin C Super Essence - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Super UV SPF50+/PA++++ Pink Color - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete CC Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White CC Cream - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Speed Night Yogurt Sleeping Mask - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Ageless White City Renew Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Light Complete Speed Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Sakura White Pinkish Glow Serum Cream SPF30/PA+++ - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,100

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Acno Fight Charcoal Anti-Blackhead Peel-Off Mask - 12 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Acno Fight Charcoal Anti-Blackhead Peel-Off Mask - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,300

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Power White 30x SPF30 Serum - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Power White 30x SPF30 Serum - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Acno Fight 12x Serum - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Acno Fight 12x Serum - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Turbo Light Oil Control Serum - 7ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Men Turbo Light Oil Control Serum - 7ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔