ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Similac AI-Q Intelli-Pro 3 Baby Milk Powder 1950g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 55,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Similac AI-Q Intelli-Pro 2 Baby Milk Powder 400g×2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 35,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Similac AI-Q Intelli-Pro 1 Baby Milk Powder 1950g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 92,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Similac AI-Q Intelli-Pro 1 Baby Milk Powder 400g×2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 38,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow Smart+3 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 33,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow Smart+3 Baby Milk Powder 550g×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 35,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfalac Smart+2 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 38,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfalac Smart+2 Baby Milk Powder 550g×3

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 41,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfalac Smart+1 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 45,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow A+3 Baby Milk Powder 3850g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 98,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow A+3 Baby Milk Powder 3300g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 80,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow A+3 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 41,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfagrow A+3 Baby Milk Powder 550g×2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 31,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+2 Baby Milk Powder 2200g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 95,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+2 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 70,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+2 Baby Milk Powder 3300g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 133,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၆လ ကေလးအရြယ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+1 Baby Milk Powder 3300g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 156,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+1 Baby Milk Powder 2200g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 111,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+1 Baby Milk Powder 1650g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 81,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mead Johnson Nutrition Enfarac A+1 Baby Milk Powder 550g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 29,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 1300g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 69,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure 3+ Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 1480g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 85,000

PediaSure Complete plus DHA+ARA ပါဝင္ေသာ ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၃နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure 3+ Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 740g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 45,000

PediaSure Complete plus DHA+ARA ပါဝင္ေသာ ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၃နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 2200g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 112,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 1480g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 77,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PediaSure Complete and Balanced Nutrition Milk Powder 740g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 41,000

ကေလးအာဟာရနို႔မွုန္႔ (၁ နွစ္ ကေလးအရြယ္မွ ၁၀ နွစ္ကေလးအရြယ္ထိ)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dumex Dugro Complete Daily Nutrients Baby Milk Powder 3000g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 45,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dumex Dugro Complete Daily Nutrients Baby Milk Powder 600g×2

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dumex Dugro Complete Daily Nutrients Baby Milk Powder 2400g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 39,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dumex Dugro Complete Daily Nutrients Baby Milk Powder 1800g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 29,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔