ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Senka Perfect Whip Acne Care - 50g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,300

Facial wash that improve the appearance of acne skin in 4 weeks**- SENKA’s iconic rich foam gently and deeply cleanses your skin. Infused with Salicylic Acid which help deeply cleans and Kyoto Chamomile Extract which help antioxidant. (**Clinical Test, 30 females in Singapore, Jun-Sep 2018)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Formulas Feminine intimate cleansing wash - 250ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

This mild and gentle soap-free wash has been specially formulated to give long lasting freshness. Regular daily use of this gentle cleansing wash with its pH balanced formulation is perfect for natural protection form irritation.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

bsc Nook Eau Perfum Spray - 14ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Perfum Spray

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Aloe Vera & Tea Tree Body Peeling Gel - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Peeling Gel

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Babymild Ultra Mild Bioganik Baby Cream - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Skin care cream products Bio-organic formula (Suitable for newborns and adults with sensitive skin), rich cream texture * With the most gentle formula from Babi Mild That combines the gentleness of nature x2 from the essence of 2 natural organic plants, argan oil and olive oil.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Love My Little Ones Moisturising Baby Oil - 250ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,600

Your little ones deserve big love. Pamper your baby with a range of products expertly designed to make bonding moments even more tender. This Baby Oil is formulated with Vitamin E for moisture and is non-greasy and fast-absorbing.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Simple Water Boost Hydrating Cleansing Wipes 25's

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Simple Water Boost Hydrating Cleansing Face Wipes are specially formulated for dehydrated or dry skin. They effectively cleanse your skin of make-up, even waterproof mascara, while instantly hydrating it. Our wipes are infused with clever micellar cleansing bubbles, that glide over skin, attracting make-up and dirt to gently yet effectively cleanse and refresh your skin. Simple Water Boost Hydrating Cleansing Face Wipes do not contain colors or dyes, harsh chemicals or artificial perfume, making them perfectly suitable for dehydrated, dry or sensitive skin. As part of your skincare routine try our new Simple Water Boost skincare range, specifically dedicated to reversing the 5 early signs of dehydration: dryness, roughness, feelings of tightness, dullness and dry dehydration lines; to leave skin revitalized, supple and dewy fresh. After cleansing with Simple Water Boost Hydrating Cleansing Face Wipes, we recommend applying Simple Water Boost Hydrating Booster all over your face, to moisturize your skin and help it stay hydrated for longer. Finish by applying Simple Water Boost Hydrating Gel Cream during the day, or Simple Water Boost Skin Quench Sleeping Cream to complete your hydration skincare routine at night.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Benice Shower Cream Anti-Bacteria Clean & Care - 450ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

Benice Shower Anti-Bacteria Clean & Care helps to tighten and naturally brighten skin, reduce the accumulation of bacteria effectively. This product is proven with Dermatology Test, so it is safe and also suitable for sensitive skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Benice Shower Cream Anti-Bacteria Active Plus - 450ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

Benice Shower Anti-Bacteria Active Plus helps to tighten and effectively reduce the accumulation of bacteria which is the cause of acne and odor. This product is proven with Dermatology Test, so it is safe and also suitable for sensitive skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Darlie Expert Fresh Toothpaste - 120g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,200

Professional treatment for sparkling white teeth. Dentral Prophylaxix comprises two major steps: Ultrasonic scaling and polishing. Ultrasonic scaling can effectively remove strains dental plaque and tartar. Polishing can whiten teeth while preventing stains and tartar buld up.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Darlie Expert White Toothpaste - 120g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,200

Darlie Expert White Inspired by professional whitening treatments, contains Prophylaxis Silica-micro particles (PS-mp), which enhances teeth whiteness by 3 times* and prevents up to 80% of stains and tartar accumulation. Ultimately, it brings you a professional teeth-whitening experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Darlie Fresh & Brite Toothpaste - 140g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

Darlie Fresh'n Brite, striped toothpaste combines a deep cleansing paste with a sweet mint flavoured gel. Contains gentle polishing agents. Enjoy the best of squeaky clean and fresher breath with one tube of toothpaste!

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Leech Lime Herbal Conditioner - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

Leech Lime is full of natural tonic that treats problems of hairloss. The high concentrations of organic compounds in Leech Lime also deliver deep moisture, leaving your hair feeling nourished and soft.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Leech Lime Herbal Shampoo - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

Leech Lime is full of natural tonic that treats problems of hairloss. The high concentrations of organic compounds in Leech Lime also deliver deep moisture, leaving your hair feeling nourished and soft.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Butterfly Pea Herbal Conditioner - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

Butterfly Pea is nature's most powerful ingredient for promoting hair growth. Natural vitamins and antioxidants nourish and effectively darken hair to give you perfect volume and shine.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Butterfly Pea Herbal Shampoo - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Aloe Vera Herbal Conditioner - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talaypu Aloe Vera Herbal Shampoo - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NATRIV BB Aloe Snail Powder SPF30 - 25g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NATRIV BB Pink Diamond Powder - 25g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

NATRIV Pink Diamond Powder - 25g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔