ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

SIS2SIS Perfect Cover Concealer 2 ml.#02 Sand Beige

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Perfect Cover Concealer 2 ml.#01 Natural Beige

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #101 Orange Fizz

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #102 Hot Kisser

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Long Lasting Lip Ink 2ml. #103 Spice Blood

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sis2Sis Super Sharp Eye Liner 0.5 ml. #01 Midnight Black

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Long Wear Creamy Eyeshadow 2 ml.#05 Cherry Shimmer

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Long Wear Creamy Eyeshadow 2 ml.#04 Pink Dazzle

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Long Wear Creamy Eyeshadow 2 ml.#02 Choco Blend

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Long Wear Creamy Eyeshadow 2 ml.#03 Beige Pearl

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Long Wear Creamy Eyeshadow 2 ml.#01 Peachy Cream

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#10 Silky Mocha

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#06 Toasted Cranberry

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#05 Playful Pink

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#04 Juicy Coral

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#03 Brown Sugar

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#02 Pink Latte

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#01 Coral Blossom

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#07 Maroon Pink

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#09 Smoked Red

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Lip & Cheek Creamy Tint 2 ml.#08 Bitter Rose

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Tinted Eyebrow Mascara 2 ml.#01 Natural Brown

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Tinted Eyebrow Mascara 2 ml.#02 Taupe Brown

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SIS2SIS Volumizing Mascara 2 ml.#01 Jet Black

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JujuNe' Magic Color Butter Matt Lip Cream #03 Miracle Of Red

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,900

lip cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JujuNe' Magic Color Butter Matt Lip Cream #02 Orange Spell

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,900

lip cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

JujuNe' Magic Color Butter Matt Lip Cream #01 Wonder Pink

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,900

lip cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Girls Creamy Matt Lip & Cheek #06 Sugar Almond

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Girls Creamy Matt Lip & Cheek #05 Peachy Nude

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Seoul Girls Creamy Matt Lip & Cheek #04 Honey Peach

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 2,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

lip & cheek

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔