ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER Travel Set (125ml + 14g + 14g)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 18,900

1. Oily Skin Cleanser - 125ml 2. Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion 14g x 2 pcs

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (P070510) - Cleanser Set

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (P070510) - Cleanser Set

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser Set (Exclusive at Watsons) - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 49,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,000

Gentle Skin Cleanser 500ml + 29ml + Moisturizing Cream 15g + UVA/UVB Defense 5ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (New) - Travel Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Gentle Skin 29ml + Moisturizing Cream 15g (New) - Travel Set

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER Travel Set (New)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

1. Oily Skin Cleanser - 125ml 2. Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion 14g x 2 3. Cetaphil Sun SPF 50+ Light Gel 10ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Ultra Hydrating Lotion + Defense SPF50+/UVA28 (New) - Travel Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

1. Gentle Skin Cleanser - 125ml 2. Ultra Hydrating Lotiong 14g 3. Defense SPF50+/UVA28 - 5ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Baby Daily Lotion - 400ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

ကေလးခႏၶာကိုယ္အတြက္ Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER - 29ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

29ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER Travel Set

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

1. Oily Skin Cleanser - 125ml 2. Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion 14g 3. Cetaphil Sun SPF 50+ Light Gel 10ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser - 125ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER - 125ml + 29ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔