ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Moisturizing Cream + Defense SPF50+/UVA28 (New) - Travel Set

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,000

1. Gentle Skin Cleanser - 125ml 2. Moisturizing Cream - 15g 3. Defense SPF50+/UVA28 - 5ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Baby Daily Lotion - 400ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

ကေလးခႏၶာကိုယ္အတြက္ Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER - 29ml

  • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,500
  • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

29ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser + Sun SPF50+ Light Gel Travel Set

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

1. Gentle Skin Cleanser - 125ml 2. Sun SPF50+ Light Gel - 10ml 3. Gentle Skin Cleanser - 29ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER Travel Set

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

1. Oily Skin Cleanser - 125ml 2. Cetaphil Daily Advance Ultra Hydrating Lotion 14g 3. Cetaphil Sun SPF 50+ Light Gel 10ml

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cetaphil Gentle Skin Cleanser - 125ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

CETAPHIL OILY SKIN CLEANSER - 125ml + 29ml

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 25,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔