ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

LINE FRIENDS L MILLE BB CREAM SPF 30 PA++ #02 GLOWING NATURAL - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

မိတ္ကပ္ေအာက္ခံခရင္းမ္ BB Cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE BB CREAM #01 SILKY IVORY - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

မိတ္ကပ္ေအာက္ခံခရင္းမ္ BB Cream

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #06 MOON - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #05 LEONARD - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #04 SALLY - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #03 CHOCO - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #02 CONY - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC LIP COLOR #01 BROWN - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ႏွဳတ္ခမ္းနီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္ထြက္ အားေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မပ်က္ပါဘူး။ အသံုးျပဳလ ွ်င္ အထူးပင္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE LOVABLE BLUSHER #06 MOON

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE LOVABLE BLUSHER #03 CHOCO

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE LOVABLE BLUSHER #02 CONY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE LOVABLE BLUSHER #01 BROWN

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE BABY GREEN BASE SPF30 PA++

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေအာက္ခံမိတ္ကပ္ခရင္းမ္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #06 MOON - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #05 LEONARD - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #04 SALLY - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #03 CHOCO - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #02 CONY - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE ICONIC CRAYON LIP COLOR #01 BROWN - 2.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

အေရာင္ထြက္လွတဲ့ Matte ႏွဳတ္ခမ္းနီေလး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE FOUNDATION SPF 30 PA++ #02 GLOWING NATURAL

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE FOUNDATION SPF 30 PA++ #01 SILKY IVORY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

မိတ္ကပ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE MILKY PACT SPF 48 PA++ #02 NATURAL

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE BRIGHTENING MILKY PACT SPF 48 PA++ #01 LIGHT

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE CAVIAR COLLAGEN PACT SPF25 PA++ #01 LIGHT

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mille Beaute My Little Pony Wonderful Matte Cover Cushion SPF30 PA++ #21 - 13g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

LINE FRIENDS L MILLE CAVIAR COLLAGEN #02 NATURAL

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mille Beaute My Little Pony Wonderful Matte Cover Cushion SPF30 PA++ #23 - 13g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MY LITTLE PONY WONDERFUL BLUSHER #06 RARITY

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MY LITTLE PONY WONDERFUL BLUSHER #05 RAINBOW DASH

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MY LITTLE PONY WONDERFUL BLUSHER #04 APPLEJACK

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ပါးနီ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔