ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder 6pcs Box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g 6pcs (Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g - 6pcs(Box)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Bright & White Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Lemon Honey Whitening Serum - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami BB Snail Cream SPF30PA+++ - 1 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bioskin H2O Injection Whitening Hylu Collagen 10g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe-Lemon Brightening Gel 1 Box (6 sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Eye Mask - 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Leaders Control Mask - 25ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 15ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub Mask 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro AA Aura Primer & Base 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Za True White Ex Essence Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe - Lemon Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Royal Beauty Collagen Serum + Vit C - 8ml x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SoS Hyaluron X3 Concentrate Serum - 10ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKYNLAB+ Travel Kit

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔