ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Bioskin H2O Injection Whitening Hylu Collagen 10g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe-Lemon Brightening Gel 1 Box (6 sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Eye Mask - 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Light Tone Up - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Olay Natural Mochi Mochi - 7.5g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Leaders Control Mask - 25ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKINRX LAB MadeCera Cream - 15ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub Mask 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro AA Aura Primer & Base 1 Box (6 Sachets)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Za True White Ex Essence Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami DD Cream #peachy

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Aloe - Lemon Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami Make Up Pro BB Wet to Powder

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g 6pcs

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Royal Beauty Collagen Serum + Vit C - 8ml x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g x 6 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SoS Hyaluron X3 Concentrate Serum - 10ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

The Original Fresh Milk Peel Off Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

SKYNLAB+ Travel Kit

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Khaokho Talapu 100% Natural Tamarind Mask 10 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

Mask of real tamarind paste is rich in natural AHAs that effectively clarify and brighten your complexion. Thanaka, Licorice and Honey, ingrediemts are added to the paste to fight discoolorration, enhance flexibility, and refine your skin for a healthy and flewless look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub & Mask - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Volcanic Eye Clay Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔