ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Sweet Teen Pink - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Bhaesaj Acne & Oil Control Teen Powder #Freshy Teen Shimmer - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rexona Roll on Dreamy White - 40ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Aloe Ha Fresh Aloe Vera Memory Cream - 8g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Studio AABB - 7g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 250ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Super nano whitening body lotion 400ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Watermelon & Tomato Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Baby Bright Pearl & Plankton Mask Sheet - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin B3 - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin B3 concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and remove & prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms Protection.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Vitamin E - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and Minimize pores, and prevent underarm dark marks for naturally beautiful, and even toned underarms.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Deodorant Dry Serum Collagen + Omega 6 - 50ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

Enriched with collagen and Vitamin E concentrate, it is clinically proven to accelerate skin renewal and smoothen and firm underarm skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Mistine Milk Tea Body lotion 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Citra Aura Gel Lotion Sunny White Aura #Tamarind & Thanaka - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

non-sticky fairness body gel lotion with UV protection made with super vitamins and 100% natural essence of potent natural ingredients to give you smooth fair luminous aura skin - Tamarind: Rich in vitamins for luminous fair skin - Thanaka keep skin fresh & cool - UV Protection: gives complete sun protection

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A BONNÉ Perfume Whitening Body Lotion #Peach Carrot - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

X3 Whitening Gluthathione

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

A BONNÉ Perfume Whitening Body Lotion #Papaya Turmeric - 500ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,300
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

X3 Whitening Arbutin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Firm Body Lotion #UV Protect - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion with UV protective

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Cool Body Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

PURELINE Aura White & Glow Body Lotion - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Cathy Doll Ready 2 White Body Cleanser - 450ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Twelve Plus Perfume Cooling Body Sherbet Green Apple Mint - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Twelve Plus Perfume Cooling Body Sherbet Peach Sweet Pea - 180g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔