ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Khaokho Talapu 100% Natural Tamarind Mask 10 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,500

Mask of real tamarind paste is rich in natural AHAs that effectively clarify and brighten your complexion. Thanaka, Licorice and Honey, ingrediemts are added to the paste to fight discoolorration, enhance flexibility, and refine your skin for a healthy and flewless look.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Sweet Frappe - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Korea Dance Perfume Hand & Body Lotion #Fresh Smooth - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Perfume Hand & Body Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Nami I'm Fresh Tamarind Whitening Scrub & Mask - 30g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Juice 99% Soothing Gel - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Aloe E Snail Bright Gel - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g x 4pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Aloe Snail Jelly Scrub - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Volcanic Eye Clay Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Volcanic Eye Clay Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Collagen White & Smooth Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Collagen White & Smooth Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Peel Off Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Peel Off Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Lemon C Ance Plus White Serum - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Lemon C Ance Plus White Serum - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Gluta Aura Plus Sleeping Mask - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Gluta Aura Plus Sleeping Mask - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Collagen White Serum - 10g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Tomato Collagen White Serum - 10g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Orange Gluta Aura Scrub Mask - 8ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Orange Gluta Aura Scrub Mask - 8ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Apple Q10 Baby White Cream - 10ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Apple Q10 Baby White Cream - 10ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Gold Pomegranate Aura White Serum - 6ml x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto Gold Pomegranate Aura White Serum - 6ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,600

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto White Strawberry Nose Strip - 3 pcs x 6 packs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Smooto White Strawberry Nose Strip - 3 pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔