ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Colgate Optic White Volcanic Mineral Toothpaste - 100g (Twin Pack)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Colgate Optic White Volcanic Mineral Toothpaste gives your teeth one shade whiter in one week* and contains volcanic mineraland *According to a clinical study in 140 Domibicans volunteers, When brushing at least 2 minutes after meals and before bedtime.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Feather Nature Clean & Care Fresh Deo Shampoo - 340ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

Shampoo

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Energising & Moisturising Tomato Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Relieving & Moisturising Watermelon Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Refreshing & Moisturising Cucumber Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Radiant & Moisturising Aloe Vera Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Collagen Rejuvenating Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Ginseng Optimal Repairing Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Double Ha Intensive Moisturising Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Red Wine Antioxidant Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Algae Hydro Purifying Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Snail Intense Care Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Bird'S Nest Ultimate Brightening Ha Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Energising & Moisturising Tomato Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Watsons Radiant & Moisturising Aloe Vera Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Facial Mask Sheet

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Shampoo Detox Nourishment - 450ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dove Nourish Volume Shampoo - 450ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,900

ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Colgate Optic White Volcanic Mineral Toothpaste - 100g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,900

Colgate Optic White Volcanic Mineral Toothpaste gives your teeth one shade whiter in one week* and contains volcanic mineraland *According to a clinical study in 140 Domibicans volunteers, When brushing at least 2 minutes after meals and before bedtime.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Head & Shoulder Shampoo Anti Dandruff Instant Oil Control - 450ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Head & Shoulder Shampoo Anti Dandruff Instant Oil Control The performance of 3 Action Formula or 3 performance to clean the hair. And the scalp that can help cleanse and protect the scalp clean without unpleasant things every time you wash the hair is finished.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Clear Anti-Dandruff Scalp Care Shampoo Yuzu & Mint - 480ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

New Clear with Triple Anti-dandruff Technology, plus Vitamin B3 and Amino Acid.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Youth Renewal - 200ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Sunsilk Conditioner Herbal Fusion Youth Renewal Sunsilk Herbal Fusion, the potency of Thai traditional herbal the extracted Ginseng and Soapberry with Advanced Youth Renewal that stregthen new-grown hair to be naturally dark and help reduce hairfall. Renewing youth and shiny dark hair.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔