ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Garnier Light Complete Scrub - 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

A gentle easy to rinse facial scrub with fine exfoliating beads and lemon essence to intensively cleanse, visibly brighten and clarify skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Gentle Clarifying Foam - 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Facial Foam

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Sakura White Cleansing Foam - 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 6,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Garnier Sakura White Cleansing Foam 100 mlEnriched with Sakura Extract, it deeply and gently cleanses the skin to reveal fresh and pinkish radiant complexion in 7 days. The formula is gentle and suitable for sensitive skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Sakura White Pink Up Tone Up CC Cream UV - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

Garnier Sakura White Pink Up With Sakura extract 5x and milk protein and sun protection. Used as last step for nourishment and skin will gets - PINKISH instantly - covers dark spots, acne scars and dark circles eyes - matte look and non sticky - with sun protection - smooth & poreless skin

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Complete Super UV Matte Spot-Proof Sunscreen SPF50+ PA+++ - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,900

Garnier Light Complete Super UV Matte Spot-Proof Sunscreen SPF50+ PA+++ 30 Ml. Spot-proof Sunscreen, high protection SPF50+ sunscreen enriched with Vitamin C to optimize your sun protection. More than protected, your skin looks brighter, spots and tan lines are visibly faded.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Ageless Aging+Whiten Serum Cream SPF30 - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 26,900

Garnier Ageless Aging+Whiten Serum Cream SPF30 Serum from Garnier to reduce fine lines and wrinkles. Crow's feet and age spots Reduce dullness Reveals clear and clear skin. UVA / UVB shield against sunlight and small pollution with SPF30 / PA +++. As the age increases The skin naturally loses collagen. Lack of firmness and youthful glow. Also, living in the city makes the skin look older and dull faster. Because it has to be exposed to UV rays Unseen pollution Not enough stress and rest Sagging skin Aging wrinkles, freckles and dullness are a major problem for women today. Garnier has created a unique formula to revitalize the skin to look premature. And dull from living in the city With grape seed extract ingredients The reason you love it Fine lines, wrinkles, crow's feet and dark spots fade. Improve skin elasticity, skin looks firmer and firmer For best results Recommend to use with Garnier Ageless White, whether it be Garnier Ageless White Anti-Aging + Whitening Miracle Cream with SPF / PA ++ Sunscreen Cream that can be used with all skin tones. Garnier Skin Natural Ageless White Anti-Aging + Whitening Night Cream.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Nutri Bomb Coconut Milk Mask 1's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,700

Garnier Nutri Bomb Coconut Milk Mask 1's When skin is dry, it needs more than hydration, it needs a recharge of nutrition: give it a mask moment. Indulge yourself with the first tissue mask soaked in a milky serum to deeply nourish your skin in 15 min.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Nutri Bomb Almond Milk Mask 1's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,700

Garnier Nutri Bomb Almond Milk Mask 1's When skin is dry, it needs more than hydration, it needs a recharge of nutrition give it a mask moment. Indulge yourself with the first tissue mask soaked in a milky serum to deeply nourish and repair dryness in 15 min.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Complete Vitamin C 30X Booster Serum - 7.5ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,200

Garnier Light Complete Vitamin C 30X Booster Serum 15 Ml. With the highest ever 30X Vitamin C & Japanese Yuzu Lemon.This fast absorbing essence works deep to lighten dark spots & acne marks

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Complete Vitamin C 30X Booster Serum - 15ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,800

Garnier Light Complete Vitamin C 30X Booster Serum 15 Ml. With the highest ever 30X Vitamin C & Japanese Yuzu Lemon.This fast absorbing essence works deep to lighten dark spots & acne marks

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Serum Anti-Aging Mask Program 5's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Serum Whitening Mask Program 5's

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Vitamin C Shot Fresh-Mix Booster Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Skin Naturals Hyaluron Shot Fresh-Mix Booster Mask - 1s

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Garnier Light Complete Milky Lightening Dew Toner - 150ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔