ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Pond's Angel Face Pinkish White Glow Face Powder - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,850

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Pure White Pollution D-Toxx Facial Foam - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

With activated carbon charcoal, this deep cleanser extracts out embedded pollutants* & impurities, leaving skin so pure, it glows! Purify your skin from inside out.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Acne Clear Anti Acne Facial Foam - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Infused with Active Thymol-T Essence. Targets pimples at the root to fight 10 oil & acne problems. Clinically proven to reduce pimples* *When used daily with the regime.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Blurring Filler Translucent Powder 50 G

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Age Miracle Ultimate Youth Essence - 1 box

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,700

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Angel Face Natural Mattifying Face Powder - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,450

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Magic BB Powder - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Angel Face Pinkish White Glow Face Powder - 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's White Beauty Instabright Tone Up Milk Powder - 40g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,000

Translucent fine and smooth brightening powder for all skin types for perfect smooth skin, glittery glow finish. The milk powder is mixed with glittery shimmer that is free from chemicals which may cause irritation to the skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's White Beauty Spot Less Glow Facial Foam - 100g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,300

Washes away dead skin cells to uncover your spotless pinkish-white skin. Cleanses deeply right down to the pores to remove dullness and brighten skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Instabright Tone Up Milk Cream - 7g x 6pcs

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Pond's Instabright Tone Up Milk Cream - 7g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 1,400

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔