ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Durex Fetherlite Ultima Condom - 3pcs*12packs 52MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 54,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 49,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga U ပံုရွိခရီးသြားေခါင္းအံုး

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 69,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 64,500

ခရီးသြားရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ U ပံုရွိေခါင္းအုံးေလးပဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားရင္း အိပ္ေပ်ာ္ရာတြင္ လည္ပင္းနာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္မဟုတ္ပဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အနားယူနိုင္ျခင္းျဖင့္ကိုယ္လိုရာခရီးကို စိတ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔သြားေရာက္နိုင္မွာပါ။လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္လူၾကီးမ်ားအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga Adult Pillow

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 89,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 86,000

ဤေခါင္းအံုးသည္က်န္းမာေရးေခါင္းအံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညအိပ္ယာဝင္ရာတြင္ ယင္းေခါင္းအံုးေၾကာင့္အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါ။ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး အသံုးျပဳရာတြင္ ေက်နပ္မွဳမ်ားရရွိေစမွာပါ။ ရွိေလ့ရွိထရွိေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ရွိေသာပိုးမႊားကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာေခါင္းအံုးျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္လူၾကီးမ်ားအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga Adult Pillow

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 89,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 86,000

ဤေခါင္းအံုးသည္က်န္းမာေရးေခါင္းအံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညအိပ္ယာဝင္ရာတြင္ ယင္းေခါင္းအံုးေၾကာင့္အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါ။ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး အသံုးျပဳရာတြင္ ေက်နပ္မွဳမ်ားရရွိေစမွာပါ။ ရွိေလ့ရွိထရွိေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ရွိေသာပိုးမႊားကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာေခါင္းအံုးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားလည္းေလ်ာ့က်ေစနိုင္ပါသည္။ လူငယ္လူရြယ္ႏွင့္လူၾကီးမ်ားအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga Adult Pillow

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 89,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 86,000

ဤေခါင္းအံုးသည္က်န္းမာေရးေခါင္းအံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညအိပ္ယာဝင္ရာတြင္ ယင္းေခါင္းအံုးေၾကာင့္အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါ။ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး အသံုးျပဳရာတြင္ ေက်နပ္မွဳမ်ားရရွိေစမွာပါ။ ရွိေလ့ရွိထရွိေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ရွိေသာပိုးမႊားကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာေခါင္းအံုးျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာနာ၊ ပခံုးနာမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ လူၾကီးမ်ားအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Napattiga ေက်ာနာ၊ ပုခံုးနာမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစေသာႏွစ္ထပ္ေခါင္းအံုး

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 89,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 86,000

ဤေခါင္းအံုးသည္က်န္းမာေရးေခါင္းအံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညအိပ္ယာဝင္ရာတြင္ ယင္းေခါင္းအံုးေၾကာင့္အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါ။ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး အသံုးျပဳရာတြင္ ေက်နပ္မွဳမ်ားရရွိေစမွာပါ။ ရွိေလ့ရွိထရွိေသာ ေခါင္းအံုးေပၚတြင္ရွိေသာပိုးမႊားကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာေခါင္းအံုးျဖစ္ပါသည္။ အေက်ာမ်ားနာျခင္းမ်ားကိုလည္းေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Fetherlite Ultima Condom - 3pcs*3packs 52MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,100

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Kingtex Condom - 12pcs×1packs 49mm

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Kingtex Condom 12pcs*1packs 52.5MM

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 15,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Fetherlite Condom - 3pcs*12packs 52.5MM

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 50,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Fetherlite Condom - 3pcs*3packs 52.5MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,200
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,600

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Excita Condom - 3pcs*12packs 53MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 39,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 29,200

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Excita Condom - 3pcs*3packs 53MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,860
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,200

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Comfort Condom - 3pcs*12packs 52MM

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 54,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Comfort Condom - 3pcs*3packs 52MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,200

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Strawberry Condom - 12pcs*1packs 52.5MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 14,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,300

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Strawberry Condom - 3pcs*12packs 52.5MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 39,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 39,900

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Strawberry Condom - 3pcs*3packs 52.5MM

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,600

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Performa Condom - 3pcs× 12packs 52.5mm

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 50,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 50,000

Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex Performa Condom - 3pcs× 3packs 52.5mm

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

Durex ကြန္ဒံုး။ Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Durex KY Jelly Personal Lubricant 50g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Clear,non-greasy and water soluble. Suitable for use with latex condoms. ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳေသာေခ်ာဆီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔