ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

HI-Q Synbio ProteQ Step 2 Baby Milk Powder 1800g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 56,000

ကေလးျဖည့္စြက္နို႔မွုန္႔ (၁နွစ္ ကေလးအရြယ္နွင့္ အထက္)

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Dermapon Organic PH 5.5 Baby Bath Sakura & Strawberry - 480ml + Refill 350ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES -Coloured Pencils Set 12 Colours

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli A5 Paper Cutter Trimmer No-B006

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 23,100
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 21,300

စာရြက္၊ ပို႔စ္ကတ္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖတ္ေသာကိရိယာ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli B5 Paper Cutter Trimmer No-B005

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 26,460
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 24,100

စာရြက္၊ ပို႔စ္ကတ္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖတ္ေသာကိရိယာ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli A4 Paper Cutter Trimmer No-B004

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 35,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 32,800

စာရြက္၊ ပို႔စ္ကတ္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖတ္ေသာကိရိယာ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli B4 Paper Cutter Trimmer No-B003

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 42,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 40,500

စာရြက္၊ ပို႔စ္ကတ္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖတ္ေသာကိရိယာ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli Heavy Duty Punch 0150

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 71,640
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 68,100

စာရြက္ ၁၀၀ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Stapler

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli Heavy Duty Stapler 0395

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 35,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 33,800

စာရြက္ ၁၅ရြက္မွ ၂၁၀ရြက္ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Stapler အၾကီးစား

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli Heavy Duty Stapler 0393

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 31,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 29,300

စာရြက္ ၁၅ရြက္မွ ၂၁၀ရြက္ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Stapler အၾကီးစား

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Deli Gun Tacker 4600

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,700

Used with wood, fabric, leather, plastic, poster, the body made from high quality material, strength and durable.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Thailand Horse Brand Gun Tacker H-13H 1 piece

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,520
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 26,000

စာရြက္ ၅၀မွ၁၀၀ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Tacker

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Thailand Horse Brand Gun Tacker H-14H 1 piece

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 29,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 28,770

စာရြက္ ၅၀မွ၁၀၀ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Tacker

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Thailand Horse Brand Gun Tacker H-14P 1 piece

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 22,120
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 20,000

စာရြက္ ၅၀မွ၁၀၀ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Tacker

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Thailand Horse Brand Gun Tacker H-8H

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,180

စာရြက္ ၅၀မွ၁၀၀ထိ ခ်ဳပ္လို႔ရေသာ Tacker

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES BI-Coloured Pencils Set 60 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,390
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES BI-Coloured Pencils Set 48 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,996
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES BI-Coloured Pencils Set 36 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,476
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES BI-Coloured Pencils Set 24 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,998
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES Coloured Pencils Set 72 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,840
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,400

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES Coloured Pencils Set 60 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 18,060
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,500

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

MASTERART SERIES Coloured Pencils Set 48 Colours

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 14,490
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,600

ေရာင္စံုခဲတံ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔