ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

4U2 Love Me Harder Matte Liquid Lipstick #No.22 Boys' Talk

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Delicate liquid lipstick with light and high pigment texture , give the matte look and stay all day long. Come in new better formulation and new color.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Love Me Harder Matte Liquid Lipstick #No.29 Brick Bar

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Delicate liquid lipstick with light and high pigment texture , give the matte look and stay all day long. Come in new better formulation and new color.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #04 Watermelon 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #03 Pear 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #08 Orange 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #11 Grape 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #09 Apple 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #07 Lychee 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #02 Melon 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #103 I Enjoy - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #105 I Rule - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #112 I Achieve - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #113 I Don't - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #114 I Represent - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #115 I Am Worth It - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #116 I Explore - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #119 I Dream - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #121 I Choose - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #124 I Embrace - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #126 I Play - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #127 I Vibrate - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #128 I Decide - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #129 I Lead - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

L'Oreal Rouge Signature Lip #130 I Amaze - 7ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔