ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္ HANAKO အသားေခါင္းေလာင္းေဘာင္းဘီ။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 21,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,900

ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနျပီး ေျခက်င္းဝတ္တြင္ ကားကားေလးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္သည့္အခါ စတိုင္က်က်ရွိေစျပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - အနက္ေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - မီးခိုးေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားခါးရွည္ေဘာင္းဘီ - ခဲႏုေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - သနပ္ခါးေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - ခရမ္းျပာေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - မီးခိုးရင့္ေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - ခဲႏုေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - အသားေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ခ်ည္သားေဘာင္းဘီခါးရွည္ - နက္ျပာေရာင္။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 27,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 19,000

စမတ္က်ေစေသာအမ်ိဳးသမီးေဘာင္းဘီ။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္ ဒူးဖံုးေဘာင္းဘီကားအတို။

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 19,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 14,900

လူငယ္၊ လူလတ္စား၊ လူၾကီး မေရြးဝတ္ဆင္နိုင္ျပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔