ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly 50ml x 2 (Limited Edition)

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Lip Therapy Rosy Lips - 20g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

VASELINE SOAP Icy Cool Blue COLOR 75 G PACK 4

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

VASELINE SOAP Deo Active Green COLOR 75 G PACK 4

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

VASELINE SOAP Total Moisturizing Yellow COLOR 75 G PACK 4

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy White Instant Anti-Blemish Serum (New) - 180ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Vaseline Healthy White Instant Anti-Blemish serum with instant dark mark and blemish reduction from 1st application and advanced Triple Spot Corrector Technology 1) Reduces surface dark marks 2) De-activates deep-down melanin 3) Prevents future dark marks before they appear.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy White Fresh & Fair Cooling UV Gel Lotion (New) - 550ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Light and non-sticky whitening gel lotion that absorbs instantly, leaving skin refreshed and non-greasy during the day. Infused with Micro Droplet of Vaseline Jelly to repair the damage deeply to make skin even fairier.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy White SPF 24 PA++ Lotion (New) - 550ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Vaseline Healthy White SPF 24 PA++ Lotion. Brightens and protects from sun damage for noticeably healthy looking fairer skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy White Instant Fair Lotion (New) - 550ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,900
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

Vaseline Healthy White Instant Fair Lotion with micro-reflector and fast absorbing. Instantly make the skin fairer and more fairer when use continuously.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline UV Lightening 3X Body Lotion - New 600ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Extremely Dry Skin Rescue Lotion 200 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Sensitive Skin Rescue Lotion 200 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Sensitive Skin Rescue Lotion 100 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Aging Skin Rescue Hand Cream 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Vaseline Expert Care Formulated with our unique Skin Repair Complex™ to provide immediate relief and lasting moisturization. Clinically proven to restore moisture and give skin elasticity that deteriorated by aging.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Aging Skin Rescue Lotion 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 20,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,500

Vaseline Expert Care Formulated with our unique Skin Repair Complex™ to provide immediate relief and lasting moisturization. Clinically proven to restore moisture and give skin elasticity that deteriorated by aging.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Extremely Dry Skin Rescue Lotion 400 Ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 19,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 16,000

Vaseline Expert Care Formulated with our unique Skin Repair Complex™ to provide immediate relief and lasting moisturization. Clinically proven to transform skin from very dry to restored in 5 days

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original #Cocoa Butter - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original protects and keep moisture for restoring dry skin with 100% Pure petroleum jelly helps reduce wrinkles from dull skin and protect skin from harsh wind and dryness.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original #Cocoa Butter - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original protects and keep moisture for restoring dry skin with 100% Pure petroleum jelly helps reduce wrinkles from dull skin and protect skin from harsh wind and dryness.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original #Aloe Vera - 50ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,500

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original protects and keep moisture for restoring dry skin with 100% Pure petroleum jelly helps reduce wrinkles from dull skin and protect skin from harsh wind and dryness.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original #Aloe Vera - 100ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,000

Vaseline 100% Pure Repairing Jelly Original protects and keep moisture for restoring dry skin with 100% Pure petroleum jelly helps reduce wrinkles from dull skin and protect skin from harsh wind and dryness.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Lip Therapy Mirror (Limited) - 20g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Lip Therapy Rosy Lips (Limited) - 17g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

Vaseline Lip Therapy Rosy Lips For healthy looking lips today and tomorrow. Instantly softens lips and leaves behind a sheer pink tint. Locks in moisture so lips feel better over time.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

VASELINE SOAP HEALTHY WHITE PINK COLOR 75 G PACK 4

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔