ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Vaseline Super Vitamin Brightening Serum Citrus & Vitamin B3 - 550ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

Vaseline Super Vitamin Brightening Serum Citrus & Vitamin B3 Super Vitamin Formula with 10X Vitamin B3 for radiant and spotless skin -Citrus is known for great source of Vitamin C Fast absorbing non-greasy serum - Plus Citrusy scent to refresh your skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Super Vitamin Brightening Serum Cranberry & Vitamin B3 - 550ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 11,500

Vaseline Super Vitamin Brightening Serum Cranberry & Vitamin B3 Super Vitamin Formula with 10X Vitamin B3 for bright glowing skin - Cranberry is known for great source of Vitamin C&A Fast absorbing non-greasy serum - Plus fresh scent to refresh your skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Healthy White SPF50+PA+++ Sun+Pollution Protect Body Serum - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

SPF50+PA+++ Sun+Pollution Protect Body Serum

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Healthy White SPF50+PA+++ Sun+Pollution Protect Body Serum - 30ml (4pcs/box)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

SPF50+PA+++ Sun+Pollution Protect Body Serum

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Bright UV Extra Brightening Gluta Glow Lotion - 30ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,500

Gluta Glow Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Bright UV Extra Brightening Gluta Glow Lotion - 30ml (4pcs/box)

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 9,800
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Gluta Glow Lotion

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Intensive Care Aloe Soothe Lotion - 350ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 12,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

Vaseline Total Moisture Aloe Fresh lotion leaves your skin feeling light & fresh. Our 24-hour hydrating formula combines pure aloe & stratys-3 multi-layer moisture that absorb quickly, infuse moisture at the top, core and deep down layers of skin (Stratum Corneum).

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Bright UV Lightening Gluta Glow Lotion - 400ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy White Fresh & Bright Cooling UV Niacinamide Lotion -4C (New) - 550ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Healthy Bright UV Lightening Gluta Glow Lotion - 600ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 14,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 10,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Protet & Care Anti Bac Hand Cream - 85ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 3,500

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Super Vitamin Hand Cream Green Tea & Vitamin B3 - 70ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Super Vitamin Hand Cream Citrus & Vitamin B3 - 70ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Super Vitamin Hand Cream Cranberry & Vitamin B3 - 70ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Expert Care Protet & Care Anti Bac Body Lotion - 380ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,000

Vaseline Expert Care Protet & Care Anti Bac Body Lotion 380 Ml. Vaseline care and protect for Body non-sticky fairness Body lotion with anti-bacteria agent protection

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Serum Super Vitamin Cranberry&Vitamin B3 110 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Vaseline Serum Super Vitamin Green Tea & Vitamin B3 110 ml

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 4,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔