ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

4U2 Better Skin Foundation No.03 Warm Beige 30g.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 32,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Delicate creamy texture foundation with SPF50 ,easy to absorb, medium coverage all day

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Better Skin Foundation No.01 Porcelain 30g.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 32,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Delicate creamy texture foundation with SPF50 ,easy to absorb, medium coverage all day

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Better Skin Foundation No.02 Natural Beige 30g.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 32,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Delicate creamy texture foundation with SPF50 ,easy to absorb, medium coverage all day

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Better Skin Foundation No.04 Tan 30g.

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 32,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 22,500

Delicate creamy texture foundation with SPF50 ,easy to absorb, medium coverage all day

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Love Me Harder Matte Liquid Lipstick #No.22 Boys' Talk

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Delicate liquid lipstick with light and high pigment texture , give the matte look and stay all day long. Come in new better formulation and new color.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 Love Me Harder Matte Liquid Lipstick #No.29 Brick Bar

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Delicate liquid lipstick with light and high pigment texture , give the matte look and stay all day long. Come in new better formulation and new color.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #04 Watermelon 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #03 Pear 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #08 Orange 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #11 Grape 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #09 Apple 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #07 Lychee 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #02 Melon 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #10 Cherry 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint Lipstick #06 Banana Choco 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint #05 Strawberry 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

4U2 X Hello Kitty Mousse Tint #01 Peach 3g

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Lipstick

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔