ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Himalaya Anti-Hair Fall Shampoo - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

ဆံပင္ကၽြတ္တတ္ေသာဦးေရျပားမ်ားအတြက္ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္ပါ

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Anti-Dandruff Shampoo - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

Himalaya's Anti-Dandruff shampoo gentle cleanses and nourishes the scalp, keeping hair dandruff free, strong and healthy. Free from paraben, Silicone,SLES.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Sparkling White Toothpaste - 100g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

သြြားတိုက္ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Complete Care Toothpaste - 100g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

သြြားတိုက္ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Active Fresh Toothpaste - 100g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 7,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 6,000

သြြားတိုက္ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Aloe Vera Face Wash - 100g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,000

မ်က္ႏွာသစ္ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Purifying Neem Face Wash - 150ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 20,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,000

Himalaya's Purifying Neem Face Wash is a soap-free, herbal formulation that cleans impurities and helps clear pimples. A natural blend of Neem and Turmeric bring their antibacterial properties to prevent the recurrence of acne over time.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Purifying Neem Face Wash - 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 10,600
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Himalaya's Purifying Neem Face Wash is a soap-free, herbal formulation that cleans impurities and helps clear pimples. A natural blend of Neem and Turmeric bring their antibacterial properties to prevent the recurrence of acne over time.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Clear Complex Whiten Face - 100ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,500

Himalaya's Clear Complexion Whitening Face Wash essentially removes dark spots, cleanses and clarifies impurities, revealing a clear, radiant and even complexion. Enriched with a premium ingredient Saffron, well known for its complexion enhancing properties, Licorice, White Dammar.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya 1930 Acne-N-Pimple Cream - 30g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 11,700
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,500

Himalaya's Acne-n-Pimple Cream is for pimples and skin eruptions problem, healing infection while keeping the skin soft and smooth. It mades from herbal extract, Silk Cotton Tree, Five-leaved Chaste Tree extracts, Barbados Aloe.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Under Eye Cream - 25ML

 • ေစ်းႏႈန္း Ks 12,500

Under Eye Cream created to care for the delicate area around the eyes. The breakthrough herbal actives of Cipadessa Baccifera and Winter Begonia which reduce the appearance of dark circles . Under Eye Cream detoxifies and moisturizes the under eye area and smoothens wrinkles and fine lines.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Wheatgerm oil & Carrot Seed Oil Lip Balm - 10g

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 8,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 5,500

Himalaya Lip Balm made up of various herbal actives to effectively relieve sore and chapped lips and add moisture to lip. Enriched with various herbs like Wheat Germ Oil, and Carrot Seed Oil to protects your lips and keep it naturally healthy and beautiful.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Himalaya Under Eye Cream - 15ML

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 15,000
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,500

Under Eye Cream created to care for the delicate area around the eyes. The breakthrough herbal actives of Cipadessa Baccifera and Winter Begonia which reduce the appearance of dark circles . Under Eye Cream detoxifies and moisturizes the under eye area and smoothens wrinkles and fine lines.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔