ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Eucerin Ph5 Wash Lotion - 200ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 13,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 9,900

pH5 Skin-Protection Washlotion 400ml. Was developed by Eucerin® Skin Research specifically for the needs of sensitive skin. Cleanses extra gently and protections from drying out. Suitable for irritable skin-alkali soap-free.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss White Poreless Day Cream - 8ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 3,100
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,900

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss Zinc Poreless 5X Intensive Mask 1's

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 4,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,550

Facial treatment mask with 5X intensive serum for purifying, tightening pores and refining texture of your skin – It helps regulating oil and effectively minimizes the appearance of pores resulting in smoother skin from the first usage. Developed and endorsed by Korean dermatologist.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss White Poreless Hydrogel Mineral Mask 7 - 25ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,150
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Hydrogel mask sheet Merge 7 skin nourishing minerals for dull skin. Dark spots, difficult to solve Proven 7 minerals to revitalize and nourish 7 skin problems to solve for 7 beautiful skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss Perfect Poreless Hydrogel Mineral Mask 7 - 25ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,150
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

Hydrogel mask sheet Merging 7 types of skin nourishing minerals For skin problems that have large pores and difficult to solve. Proven 7 minerals to revitalize and nourish 7 skin problems to solve for 7 beautiful skin.

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss Hydrogel Poreless 7 Serum #ACNE - 25ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 5,150
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 2,800

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Rojukiss White Poreless Day Cream - 45ml

 • မူလေစ်းႏႈန္း Ks 26,500
 • ေစ်းႏႈန္း Ks 21,000

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔