ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း

Beauty Cottage Almond&Rice Bran Dry & Damage Repair Hair serum - 100ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,600

ေျခာက္ေသြ႔ျပီးပ်က္စီးေနသည့္ဆံသားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ Hair Serum

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Almond&Rice Bran Dry & Damage Repair Mask Treatment - 150ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

ေျခာက္ေသြ႔ျပီးပ်က္စီးေနသည့္ဆံသားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆံပင္ေပါင္းေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Almond&Rice Bran Dry & Damage Repair Shampoo - 250ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

ေျခာက္ေသြ႔ျပီးပ်က္စီးေနသည့္ဆံသားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Almond&Rice Bran Dry & Damage Repair Conditioner - 250ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,600

ေျခာက္ေသြ႔ျပီးပ်က္စီးေနသည့္ဆံသားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Beetroot Natural Curl Lock Hair Serum - 100ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,600

လိွဳင္းထေနေသာဆံပင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Hair Serum

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Beetroot Natural Curl Lock Mask Treatment - 150ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 13,500

လိွဳင္းထေနေသာဆံပင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ဆံပင္ေပါင္းေဆး။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Beetroot Natural Curl Lock Conditioner - 250ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 8,800

လိွဳင္းထေနေသာဆံပင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Beetroot Natural Curl Lock Shampoo - 250ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 7,900

လိွဳင္းထေနေသာဆံပင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔

Beauty Cottage Green Pea Concentrated Aqua Hydrating Toner Essence - 95ML

  • ေစ်းႏႈန္း Ks 17,800

Toner Essence ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဂြမ္းဖတ္နဲ႔ စြတ္ျပီး မ်က္ႏွာေပၚလိမ္းေပးရမွာပါ။ မနက္ႏွင့္ ည လိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းသို႔