ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္

လူႀကီးမင္းတို႔မွာ ေရာင္းရန္ ကုန္ပစၥည္းရွိပါသလား။ dinidon မွာ ေထာက္ပံ႔ပို႔ေဆာင္ေရးအင္အား၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ ႏွင္႔ product planning ႏွင္႔ marketing team ကဲ႕သုိ႔ စသည္႔တၿခား ယႏၱယားအင္အားမ်ား ရွိပါတယ္။ dinidon မွာ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကိုေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္အားထုတ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ႔အတြက္ေၾကာင္႔ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႕ dinidon ရဲ႕စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအၿဖစ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာလက္တြဲႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔ကို မၾကာမွီအေၾကာင္းၿပန္ပါမယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္

ျမန္မာ dinidon online shopping

  • (+669)10 756168
  • Service Time : Monday to Saturday 09:00 - 18:00
  • ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တာခ်ီလိတ္၊ ဘန္ေကာက္ ၊ ခ်င္းမိိုင္၊ မယ္ဆိုင္

ေထာက္ခံအားေပးတဲ႔ ပစၥည္းမ်ား